"Рух кияни за справедливість"

СТОЛИЧНА ІНІЦІАТИВА

Політика і економіка

У Києві зміниться робота метро, автобусів і тролейбусів у зв’язку з дебатами на "Олімпійському"З 18:00 діятимуть обмеження на вхід на станції метро "Льва Толстого" і "Олімпійська", після заходу станції будуть закриті на вихід

У зв'язку з проведенням у Києві на НСК "Олімпійський" дебатів кандидатів у президенти у п'ятницю, 19 квітня, крім перекритих в центрі міста вулицьстоличних жителів чекають також зміни в роботі громадського транспорту.

Як повідомляється прес-служба КМДА, 19 квітня обмежать вхід на станції метро"Льва Толстого" та "Олімпійська".

"Обмеження на вхід планують застосувати з 18:00 до 19:00, на вихід – після завершення заходу. На станцію "Палац спорту" запускатимуть без обмежень", - йдеться в повідомленні.

Також орієнтовно з 12:00 і до закінчення заходів вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к і автобусів маршрутів №№ 5, 20, 55, 69.

Транспорт курсуватиме наступним чином:

·         - тролейбуси маршруту № 3 від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу "Південний";

·         - тролейбуси маршруту № 9 від Міжнародного аеропорту "Київ" ("Жуляни") до залізничного вокзалу "Південний";

·         - тролейбуси маршруту № 12 від ст. м. "Васильківська" до ст. м. "Либідська";

·         - тролейбуси маршруту № 14 від Ботанічного саду до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної)

·         - тролейбуси маршруту № 15 від ст. м. "Видубичі" до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної)

·         - тролейбуси маршрутів №№ 40, 40к від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив)

·         - автобуси маршруту № 5 в напрямку залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Ямської по власній трасі, далі вул. Казимира Малевича – вул. Короленківська – вул. Тарасівська, далі за власним маршрутом;

·         - автобуси маршруту № 20 від ж / м Корчувате до вул. Ділової;

·         - автобуси маршруту № 55 від Дарницької площі до вул. Басейної;

·         - автобуси маршруту № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської.

Анатолій Артемчук: столичні чиновники «забувають» про соціальну відповідальність забудовників

Неякісне медичне обслуговування, убогі школи, розбиті дороги, перманентні пробки, поламані маршрутки, тарифний геноцид – це все не повний перелік результатів «ефективної» роботи столичної влади. Зусилля столичної мерії спрямовані в основному на освоєння бюджету через, налагоджену ще Леонідом Черновецьким, систему комунальних підприємств.

Детальніше...

Чому 2019 – вирішальний щодо курсу країни?

2019 рік по­ви­нен ста­ти ро­ком стру­ктур­них змін у дер­жа­ві, бо якщо си­ту­а­ція не змі­ни­ться, то ми мо­же­мо втра­ти­ти дер­жа­ву вза­га­лі”, – так вва­жає лі­дер гро­мад­сько­го руху «Ки­я­ни за спра­ве­дли­вість» Ана­то­лій Ар­тем­чук. Ре­да­кція Все­укра­їн­ської га­зе­ти “На­го­лос” про­ве­ла зу­стріч з гро­мад­ським ді­я­чем та обго­во­ри­ла по­лі­ти­чну си­ту­а­цію в кра­ї­ні. 

“Ми ма­є­мо усі на­ле­жні атри­бу­ти дер­жа­ви, ре­сур­си, від­по­від­ні ін­сти­ту­ції, але біда в тому, що вони не пра­цю­ють. Така си­ту­а­ція не може дов­го три­ва­ти. Гро­ма­дя­нам  не­має кому по­жа­лі­ти­ся, їх ре­аль­но не­має кому за­хи­сти­ти. Про суд мова не йде, бо хто мав спра­ву з су­до­ви­ми по­зо­ва­ми, той має чі­тко сфор­мо­ва­ну не­га­тив­ну дум­ку про їх ефе­ктив­ність”, – за­зна­чив А.Ар­тем­чук. 

kjhlio

На­пе­ре­до­дні ви­бо­рів пре­зи­ден­та вла­да на­ма­га­є­ться збе­рег­ти­ся за будь яку ціну. Це зро­зумі­ло, бо в ін­шо­му ви­пад­ку на неї че­ка­ють кри­мі­наль­ні пе­ре­слі­ду­ва­н­ня за зло­чин­ні дії та без­ді­яль­ність, які при­зве­ли кра­ї­ну, та ко­жно­го з нас, до те­пе­рі­шньо­го ста­ну. Чер­го­вої ре­во­лю­ції кра­ї­на не ви­три­має, вона еле­мен­тар­но роз­ва­ли­ться. Тому єди­ний шлях до змін – ево­лю­цій­ний. Че­рез ви­бо­ри. Спо­ча­тку пре­зи­дент­ські. Тут ва­жли­во вчер­го­ве не по­ми­ли­ти­ся і обра­ти лю­ди­ну, якій не со­ром­но до­ві­ри­ти дер­жа­ву.

По­трі­бні нові люди 

“Рух “Ки­я­ни за спра­ве­дли­вість”, який я маю честь очо­лю­ва­ти, актив­но вклю­чив­ся в пре­зи­дент­ські пе­ре­го­ни. Ми під­три­му­є­мо Ана­то­лія Гри­цен­ка, який має на­ле­жний до­свід, є спра­ве­дли­вим та че­сним по­лі­ти­ком, мо­раль­ною лю­ди­ною. І свою кам­па­нію веде че­сно, не ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи бру­дних те­хно­ло­гій. Що, на жаль, не ска­жеш про його опо­нен­тів. 

Ми ма­є­мо чі­тке ро­зу­мі­н­ня того, що і як ро­би­ти у ви­пад­ку, якщо Ана­то­лій Гри­цен­ко буде обра­ний Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни. Його про­гра­ма пе­ре­гу­ку­є­ться з про­гра­мо­ви­ми за­са­да­ми на­шо­го гро­мад­сько­го руху у пер­шу чер­гу в тому, що всім по­трі­бне пе­ре­зе­ван­та­же­н­ня. По­трі­бні нові люди, у яких ме­тою буде не на­би­ти ки­ше­ні, а ма­кси­маль­но при­не­сти ко­ристь дер­жа­ві та її гро­ма­дя­нам. І го­лов­ним кон­це­птом на­шо­го руху, який під­три­мав Ана­то­лій Сте­па­но­вич, є від­нов­ле­н­ня ра­йон­них рад у мі­сті Ки­є­ві, з від­по­від­ни­ми  пов­но­ва­же­н­ня­ми, бю­дже­том і від­нов­ле­н­ням усіх со­ці­аль­них про­грам, які були лі­кві­до­ва­ні ко­ли­шнім ме­ром Л.Чер­но­ве­цьким.”

На сьо­го­дні ба­га­то­мі­льяр­дний бю­джет скон­цен­тро­ва­ний в ру­ках кіль­кох де­ся­тків де­пу­та­тів Ки­їв­ра­ди, які ви­рі­шу­ють куди і на що по­тра­ти­ти ко­шти пла­тни­ків по­да­тків, киян, нас з вами. Тому і до­ріг не­має, тому і за­кла­ди охо­ро­ни здо­ров’я  же­бра­ку­ють, тому і ба­тьки ви­му­ше­ні пла­ти­ти вне­ски до бла­го­дій­них фон­дів шкіл та са­до­чків. 

“З цією га­не­бною пра­кти­кою дав­но пора по­кін­чи­ти, – ре­зю­му­вав Ана­то­лій Ар­тем­чук. – Ми ви­сту­па­ти­ме­мо за якнай­швид­ші змі­ни в сто­ли­ці че­рез за­по­ча­тко­ва­ну нами “Сто­ли­чну іні­ці­а­ти­ву”, до ро­бо­ти в якій за­про­шу­є­мо усіх охо­чих. На­да­лі ми бу­де­мо ін­фор­му­ва­ти гро­мад­ськість та на­ших чи­та­чів про нашу по­зи­цію щодо бо­лю­чих про­блем ме­шкан­ців сто­ли­ці”. У столиці зростуть тарифи

  У перший же день нового року комунальники приготували киянам сюрприз - підвищення квартирної плати. Збільшення тарифу пов'язане з ростом ціни на електроенергію, яка використовується для освітлення сходів і приведення в роботу ліфтів. Про це повідомляє віце-мер Петро Пантелєєв.

Детальніше...

20 млн гривень виділять з держбюджету на ремонт моста Патона в Києві

  На 2019 рік з державного бюджету виділять 20 млн грн на ремонт і реконструкцію моста Патона в Києві. Відповідна стаття витрат зафіксована в проекті бюджету, який вступить в силу з 1 січня.

Детальніше...

Киянам підвищують тарифи на тепло

  Національна комісія, яка займається регулюванням в сферах енергетики і комунальних послуг 10 грудня підвищила тариф на виробництво тепла для населення комунальним підприємством Київтеплоенерго. Про це повідомляє ura-inform.com. Зміни вступають в силу з 1 січня 2019 року.

Детальніше...

У столиці під посольством РФ зібралися активісти

  Під посольством Російської Федерації, 27 листопада, активісти влаштували акцію на підтримку викрадених на території тимчасово окупованого Криму. На сьогоднішній день число зниклих людей перевалило за 40.

Детальніше...

У зв'язку з протестом "евробляхерів" поліція перекрила урядовий квартал

  У центрі столиці київські правоохоронці в зв'язку з проведенням масових заходів 7 листопада переходять на посилений режим несення служби. Про це повідомляє відділ Комунікації поліції Києва.

Детальніше...

Про рух «Кияни за справедливість»

Рух "Кияни за справедливість" об'єднує небайдужих киян, які готові боротися з найгострішими проблемами міста: стихійною вирубкою зелених насаджень, незаконним будівництвом, свавіллям у сфері ЖКГ, бездіяльністю чиновників, поліпшувати екологічну ситуацію столиці і забезпечувати комфортні та гідні умови для життя населення. 

Опитування

Які проблеми Вашого життя в місті хвилюють Вас найбільшою мірою?
  • Голоси: (0%)
  • Голоси: (0%)
  • Голоси: (0%)
  • Голоси: (0%)
  • Голоси: (0%)
Всього голосів:
Перший:
Останній:

Прогноз погоди

Курс валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua